Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op alle overeenkomsten met Acea Hosting

Door het aangaan van een relatie met Acea Hosting zijn alle betrekkingen tussen Acea Hosting en haar cliënten onderworpen aan deze algemene voorwaarden, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

 1. Definities
  • Opdrachtgever, afnemer of cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Acea Hosting wordt gesloten of wenst af te sluiten.
  • Acea Hosting : het bedrijf Acea Hosting , gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen.
  • Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
  • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Acea Hosting .
  • Producten en diensten van Acea Hosting: de door Acea Hosting te exploiteren en producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden: hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
  • Werkuren: de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 18:00, uitgezonderd officiële feestdagen.
  • Aanmeldingsformulier: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van diensten en producten van Acea Hosting, hieronder valt ook het online bestel systeem.
  • Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.
  • Offerte: elk aanbod van Acea Hosting aan de cliënt, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door Acea Hosting aan de cliënt.
  • Programmatuur: de software en hardware die door Acea Hosting aan de cliënt ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Systeem: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.
 1. Toepasselijkheid
  • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Acea Hosting .
  • Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Acea Hosting niet bindend en niet van toepassing.
  • In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van Acea Hosting de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.
 1. Algemeen
  • Acea Hosting behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.
 1. Offertes
  • Alle door Acea Hosting gedane aanbiedingen –in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van de cliënt verstrekt.
  • Alle Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de Offerte.
 1. Onderhandelingen
  • Acea Hosting kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder moment afbreken.
  • De cliënt kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat Acea Hosting een vergoeding betaalt voor eventuele gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.
 1. Overeenkomsten
  • De overeenkomst komt tot stand zodra de door Acea Hosting aanmeldingsformulier is ontvangen.
  • Door Acea Hosting verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 1. Duur van de overeenkomst
  • Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van twaalf (12) maanden.
  • Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de cliënt een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen.
  • De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
  • Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengt voor een periode van twaalf (12) maand, tenzij één van beide partijen de overeenkomst minimaal twee maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode per brief opzegt.
 1. Beëindiging van de overeenkomst door Acea Hosting
  • Acea Hosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
  1. o       De cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
  2. o       Laatstgenoemde partij heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding
  3. o       De cliënt maakt oneigenlijk gebruik van Internet, *
  4. o       De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met(inter)nationale wet- en regelgeving, *
  5. o       De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, *
  6. o       De cliënt verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. *

*) Acea Hosting zal in deze 4 gevallen enkel tot beëindiging van de overeenkomst overgaan indien zij tevens in het handelen van de cliënt aanleiding ziet tot het doen van aangifte bij Justitie.

 1. Vergoedingen
  • De door de cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
  • Acea Hosting behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de cliënt hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de cliënt een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Acea Hosting genoemde datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.
  • · Dataverkeer welke, in combinatie een dedicated- dan wel colocatiedienst, wordt geleverd, zal worden afgerekend in hele Mbit’s welke berekend zijn volgens de 95% percentiel methode. Wanneer dataverkeer in een overeenkomst in Gigabytes is opgenomen, dan geld voor elke 250 (tweehonderdvijfitg) Gigabyte = 1 (één) Mbit 95% percentiel.
 1. Inzage gegevensbestanden
  • Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Acea Hosting zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
 1. o       cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
 2. o       nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.

Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal Acea Hosting (vrije) beschikking geven over de toegang, aansluitingen, Webpages en -sites, of anderszins vertrouwelijke informatie. Acea Hosting is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van de cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

 1. Betalingen
  • Alle facturen zullen door de cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum betalen.
  • Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn.
  • Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.
 1. Opschorting
  • Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Acea Hosting uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Acea Hosting tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de cliënt opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).
  • Acea Hosting is gerechtigd alvorens harerzijds na te komen volledige nakoming door de cliënt te verlangen indien aannemelijk is dat de cliënt zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
 1. Voorbehoud en eigendom van rechten
 1. ·         Alle aan de cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Acea Hosting, totdat alle bedragen die de cliënt verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Acea Hosting zijn voldaan.
 2. ·         Rechten worden aan de cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 1. Beschikbaarheid en beheer van de Dienst
 1. ·         Acea Hosting zal zich jegens de cliënt inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Acea Hosting zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
 2. ·         Acea Hosting kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige Acea Hosting diensten.
 3. ·         Acea Hosting is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van Acea Hosting verzonden (e-mail) berichten.
 4. ·         De cliënt zal geen toegang tot de diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten moeten worden verricht. Acea Hosting zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de cliënt daarvan de minste hinder ondervindt.
 5. ·         Acea Hosting is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, Programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.
 1. Verplichtingen van Afnemer
 1. ·         De cliënt is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internet de cliënt verwacht mag worden.
 2. ·         De cliënt zal de diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de door Acea Hosting kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. De cliënt is gehouden bij het gebruik van de diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Acea Hosting toe te brengen. In het bijzonder zal de cliënt:
  1. o       geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.
  2. o       geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen.
  3. o       zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is.
  4. o       zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de cliënt enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel.
  5. o       zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud. 
 3. ·         De cliënt is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van het computersysteem van Acea Hosting niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere cliënten in het gebruik van de diensten niet worden belemmerd.
 4. ·         De cliënt is verplicht om door Acea Hosting verstrekte Aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige Aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
 5. ·         Acea Hosting houdt zich het recht voor om aan de cliënt de toegang tot de diensten te ontzeggen indien de cliënt in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel 15. Acea Hosting zal wegens weigering van de toegang tot de diensten op grond van dit artikel 15 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. De cliënt vrijwaart Acea Hosting voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.
 1. Aanvraag domeinnamen
 1. ·         Indien Acea Hosting voor de cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Acea Hosting heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.
 2. ·         Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de cliënt. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De cliënt vrijwaart Acea Hosting tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.
 1. Aansprakelijkheid Acea Hosting
 1. ·         Aansprakelijkheid van Acea Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien de cliënt Acea Hosting onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Acea Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Acea Hosting in staat is adequaat te reageren.
 2. ·         Acea Hosting aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 17 blijkt.
 3. ·         De totale aansprakelijkheid van Acea Hosting die bij de uitvoering van een Overeenkomst tengevolge van het handelen van Acea Hosting aan de zijde van de cliënt ontstaat is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de door de cliënt te betalen factuurbedragen per jaar, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan Euro 3.000.
  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. o       De redelijke kosten die de cliënt zou moeten maken om de prestatie van Acea Hosting aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de cliënt de Overeenkomst heeft ontbonden.
  2. o       De kosten die de cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Acea Hosting op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering.
  3. o       Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  4. o       Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. ·         Acea Hosting zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. ·         Buiten de in artikelen 17(3e en 4e punt) genoemde gevallen, rust op Acea Hosting geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. De cliënt vrijwaart Acea Hosting voor alle aanspraken van derden.
 6. ·         De in artikel 17(3e punt) genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Acea Hosting en/of haar leidinggevende(n).
 7. ·         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt de schade zo spoedig mogelijk nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden daarna, schriftelijk bij Acea Hosting meldt.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
 1. ·         Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Acea Hosting of diens licentiegevers. De cliënt verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst.
 2. ·         De cliënt onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende andere materialen.
 3. ·         Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
 4. ·         Het is Acea Hosting toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Acea Hosting door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het de cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de cliënt niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal Acea Hosting op verzoek van de cliënt een reservekopie van de Programmatuur aan de cliënt ter beschikking stellen.
 5. ·         Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Acea Hosting het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de cliënt alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.
 6. ·         Voor zover voor de overdracht van de in artikel 18(5e punt) bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Acea Hosting een zodanige akte op eerste verzoek van de cliënt ondertekenen. Artikel 18 (5e punt) is onverkort van toepassing.
 1. Overmacht
 1. ·         Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(-sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Acea Hosting bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
 2. ·         Wanneer een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.
 1. (Tussentijdse) Beëindiging
 1. ·         Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
 2. ·         Acea Hosting kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de cliënt – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van de cliënt faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.
 3. ·         Indien de cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 20 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Acea Hosting ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Acea Hosting vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 1. Diversen
 1. ·         Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In voornoemd geval zullen de cliënt en Acea Hosting in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.
 2. ·         Acea Hosting kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Onderneming. De cliënt kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van Acea Hosting aan derden overdragen. Acea Hosting zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 3. ·         De in de Algemene Voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn indicatief. Partijen zullen daaraan nimmer rechten kunnen ontlenen.
 4. ·         Bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven.
 5. ·         De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Acea Hosting (www.Acea Hosting .nl) en van daar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Acea Hosting .
 1. Toepasselijk recht en forum
  • ·         Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.
  • ·         Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.